PLAN RADA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Kao i prethodnih godina, Kulturno Društvo Miroslav Šalom Freiberger, u sljedećoj, 2018., godini djelovat će, u skladu s ciljevima sadržanim u Statutu Društva, što znači ponajprije na održavanju i njegovanju židovske kulture i kulture uopće, i to, kao i do sada, uglavnom na tri polja djelovanja: prvo, izdavanjem časopisa „Novi Omanut“, drugo, održavanjem niza već tradicionalnih tjednih kulturnih priredbi u auditoriju Židovske općine Zagreb i, treće, angažmanom na realizaciji sporazuma o suradnji na projektu pod nazivom Židovski biografski leksikon, sklopljenim u srpnju 2016. s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža.

Društvo će, prema tome, nastaviti izdavanje časopisa „Novi Omanut“, održavajući ga, kao prilog židovskoj povijesti i kulturi, na dostignutoj visokoj razimi kvalitete. Časopis je pokrenut prije više od četvrt stoljeća, izlazio je u šest brojeva godišnje sve do 125. broja, kada je, nakon smrti Branka Polića, uređivanje preuzela Vlasta Kovač i, ocjenjujući s pravom, da se s tadašnjim brojem stalnih suradnika razina kvalitete časopisa teško može održavati, predložila Upravnom odboru Društva da donese odluku o smanjivanju godišnjeg broja časopisa sa šest na četiri, što je UO prihvatio. Glavnouredničku funkciju „Novog Omanuta“ je u rujnu 2016., nakon smrti Vlaste Kovač, odlukom Upravnog odbora Društva preuzela Tamara Jurkić Sviben, koju je, već godinu dana kasnije, rujna 2017., zbog njezine prezauzetosti pijanističkim i muzikološkim obvezama, na glavnouredničkoj funkciji naslijedio poznati književni kritičar Zdravko Zima. Tamara Jurkić Sviben nastavila je, kao članica uredništva, suradnju s Novim Omanutom, a Zdravko Zima je, uređujući svoje prve brojeve časopisa, predložio Upravnom odboru Društva, da u 2018.godini - uz proširenje kruga suradnika, kako u zemlji, tako i u inozemstvu - izađe pet brojeva časopisa, s perspektivom da se od 2019. godine časopis vrati na nekadašnjih šest brojeva godišnje, što je Upravni odbor prihvatio. Prema tome, 2018. godine izaći će pet brojeva „Novog Omanuta“.

Kada je riječ o kulturnim priredbama na tribini Društva – o predstavljanju knjiga, ponajprije knjiga židovskih autora i knjiga židovske problematike, zatim, o predavanjima o aktualnim kulturnim i drugim temama od posebnog interesa za židovsku zajednicu i glazbenim priredbama - one bi u 2018. godini brojem i kvalitetom bile na razini dostignutoj prethodnih godina. A to, među ostalim, znači da će na tim tribinama nastupiti mnoge istaknute ličnosti iz kulturnog i znanstvenog života Hrvatske. Ove je godine tih priredbi bilo 26, od čega 12 predavanja i 11 predstavljanja knjiga. I prethodnih godina broj naših priredbi kretao se između 25 i 30, pa predviđamo da će i u 2018. godini biti na toj razini. Također predviđamo da će posjećenost naših priredbi biti, kao i do sada, zaista vrlo dobra.

O projektu pod nazivom Židovski biografski leksikon, Drušvo je, u skladu sa Sporazumom o tom projektu, koji je srpnja 2016. sklopilo s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža, organiziralo stručnu raspravu o postojećem materijalu Židovskog biografskog leksikona i, uz to, zamolilo akademika Augusta Kovačeca za analizu tog materijala, te o bitnim ocjenama sadržanima u toj raspravi i u toj analizi obavijestilo Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Društvo je, također, na temelju ocjena sadržanih u navedenoj raspravi i navedenoj analizi, zauzelo stajalište da na postojećem materijalu pod nazivom Židovski biografski leksikon treba izvršiti temeljitu redakturu kako bi se uskladio s leksikografskim standardima usvojenim i ugrađenim u edicijama Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Društvo sada očekuje da se obavi taj stručni posao, kako bi se, nakon toga, pristupilo izdavanju Židovskog biografskog leksikona kao zajedničke edicije Kulturnog društva Miroslav Šalom Freiberger i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.